Grunnundersøkelser

 

Grunnundersøkelse, undersøkelse av grunnens beskaffenhet. Undersøkelsen skal gi dybde til fjell, lagtykkelser på forekomster av grus, sand silt eller leire og tallfeste de ulike lagenes byggetekniske egenskaper. Grunnundersøkelser kan også brukes til å fastslå om grunnen er forurenset, og til å finne gjennomstrømningsmotstand for grunnvann og forurensinger.

Undersøkelsene foregår dels ved målinger ute i marken, dels ved målinger på jordprøver i geoteknisk laboratorium. Målinger i marken er ofte basert på boringer der en eller annen form for mekanisk boremotstand registreres. Målinger av ulike typer bølgeforplantning, elektrisk ledningsevne, stråling benyttes også.


En miljøbrønn
er et plastrør hvor det kan settes inn et filter for å slippe inn vann på ønsket dybde. Røret består av et filter i bunn og settes sammen av flere ledd. Ved å sette miljøbrønner ned i kulturlagene er det mulig å komme 10 meter ned i dem uten å foreta en svær utgravning. Svært viktig informasjon om kulturlagenes tilstand og endring kan hentes fra nedsettingen av brønnene og fra vannanalyser av brønnen etter den er etablert.

Noen steder står miljøbrønnene parvis fordi den ene har sitt inntaksfilter langt nede i kulturlagene, mens den andre har sitt inntaksfilter i den øvre delen av kulturlagene.